ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร ปวงคำดง
ตำแหน่ง :ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :