ชื่อ - นามสกุล :นางกนกลักษณ์ แปงมูล
ตำแหน่ง :ครูคศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :